X
בית הסכם שירות

הסכם שירות

 

תקנון פורטל הדירות של האגודה הסטודנטיאלית בן גוריון בנגב ע.ר 5800000099


1.     כללי:


1.1  האגודה פעלה לפתח אתר אינטרנט אשר יהווה פורטל דירות לדיור סטודנטיאלי  בהתאם למאפיינים שיוצגו באתר (להלן: "האתר").


1.2   בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה, כל מקום בו משתמשים בלשון יחיד הכוונה גם לרבים.


1.3  המשתמש באתר, "הגולש", הלקוח, המזמין, הרוכש בפועל או מי מטעמו, מקבלי השירות כולם יחד ייקראו להלן "גולש/רוכש/לקוח/משתמש".       


1.4  בתקנון זה מוסדרים התנאים לגבי שימוש באתר, מדיניות פרטיות, מדיניות נגישות, הכול כפי שיפורט להלן. התקנון באתר זה מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.      


1.5  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידי משתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין מפעיל האתר. עקב כך, הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתכם לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו הנכם מתבקשים לא לעשות כל שימוש באתר.          


1.6  יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, ומוותר על כל טענה אשר תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.


 

2.     הזכות או הזכאות להשתמש באתר:


2.1  הזכות ו/או הזכאות להשתמש באתר תהא לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18


2.2  מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למיקומים מסוימים באתר, ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולו התקין והחוקי של האתר.


2.3  מנהל האתר רשאי למנוע מגולש ו/או משתמש כלשהו את ההשתתפות בפעילות באתר ו/או באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.


2.4  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא מנהל האתר רשאי למנוע מגולש ו/או משתמש כלשהו מלהשתתף בפעילות כלשהי באתר ו/או באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:


2.4.1       במידה והגולש ו/או המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.


2.4.2       במידה והגולש ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות גולשי ו/או לקוחות האתר.


2.4.3       במידה וכרטיס האשראי שברשות הגולש ו/או המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

3.     סוגי משתמשים והפעילויות אשר פתוחות בפני ציבור הגולשים והמשתמשים באתר:


3.1  הגדרות:


3.1.1        "מפרסם" – בעת רישום לפרסום באתר תידרש למסור כתובת הדואר האלקטרוני ומספר טלפון, כמו גם פרטים אישיים נוספים/אחרים. נתונים אלו חשובים לנו על מנת לאשר את הפרסום שלך.


3.1.2       "אורח"- הינו גולש באתר.


 

3.2   הגבלות פרסום מידע:


3.2.1       מובהר ומודגש - העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים - אסורה בהחלט!


3.2.2       העלאה ושימוש של תוכן, תתאפשר רק אם למשתמש יש אישור חוקי לערוך שימוש בתכנים.


3.2.3       העלאת תוכן לאתר מהווה הצהרה כי מעלה התוכן מורשה לעשות כן.


3.2.4       משתמש המעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר בזאת כי בעלי ומפעילי האתר אינם אחראים בשום צורה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג' מכל מין ו/או סוג שהוא.


3.2.5        משתמש המעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד הבעלים ו/או המפעיל של האתר.


3.2.6       משתמש המעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר בזאת כי הוא משפה את בעלי ו/או מפעילי האתר בגין כל ההוצאות שתיווצרנה עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד הבעלים ו/או המפעיל של האתר.


3.2.7       העלאת תוכן בלתי חוקי מכל סוג ו/או מין אסור בתכלית האיסור, במידה ויגיע לידיעתם של בעלי ו/או מפעילי האתר מידע ו/או ניסיון להעלות תוכן מסוג זה, הוא יימחק מיד. אין בכך כדי למצות את הפעולות שיינקטו מנהלי ו/או מפעילי האתר כנגד המשתמש שהפר הוראות תקנון זה ופרק זה בפרט.


3.2.8       מובהר ומודגש כי מנהלי האתר אינם יכולים לפקח על כל התכנים שמועלים לאתר, אך יעשו כמיטב יכולתם למחוק תכנים בניגוד להוראות הוראות התקנון ופרק זה בפרט.


3.2.9       האגודה רשאית להסיר/לשנות/לערוך כל פרסום באתר במידה ותימצא כי פרסום זה מפורסם ו/או מוצג שלא כדין או בניגוד לאמור בתקנון ו/או לפי טענת צד ג'.


3.2.10   כל משתמש רשאי לבצע פרסום אחר באותו עניין. ככל ויתגלה כי ישנו יותר מפרסום אחר באותו עניין על ידי אותו משתמש, האגודה שומרת על זכותה להסיר את הפרסום.


3.2.11   לאגודה הזכות לפנות אל המפרסם ולבקש מסמכי בעלות לאימות הפרטים המופיעים בפרסום, אך מתחייבת שלא להעבירם אף גורם..


3.2.12   המפרסם מתחייב שלא להכניס לפרסום לינק/ קישור לאתר האינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בכתב ו/או בתוך התמונה.


מבלי לגרוע מהאמור לעיל המפרסם והאורח מצהירים ומתחייבים:


3.2.13   שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.


3.2.14   שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.


3.2.15   שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

 


3.3  קניין רוחני


3.3.1       זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האגודה ובשירותים הינם של האגודה הסטודנטיאלית או של צדדים שלישיים שהעניקו להאגודה הסטודנטיאלית הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, האגודה הסטודנטיאלית הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת האגודה הסטודנטיאלית.


3.3.2       הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר האגודה בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של האגודה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):


3.3.3       הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר אגודה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.


3.3.4       אין להציג תכנים מאתר האגודה בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.


 

 4.     סודיות פרטיות ואבטחת מידע:


4.1  הגלישה באתר האגודה והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד הגולש לכך שהאגודה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. האגודה הסטודנטיאלית רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של האגודה הסטודנטיאלית.


4.2  האגודה הסטודנטיאלית מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשות ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשת או כל מידע אחר בנוגע אליה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.


 

5.     כללי:


5.1  באתר מוצג מידע, נתונים, פרטים ומוצרים מסוגים שונים אשר מפורסמים על ידי צד שלישי או שנתוניהם הועברו על ידי צד שלישי. ייתכן ויקרו מקרים בהם תתגלה טעות במידע, נתונים, פרטים ו/או במפרט מוצר כלשהו, הגדרתו תמונתו או אי התאמת התמונה או כל טעות אחרת.


5.2  האתר אינו מתחייב ולא אחראי ביחס לטעות במידע, נתונים, פרטים ו/או במפרט מוצר כלשהו, שהוצג אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה  וידוע למפרסם ולאורח כי אתר זה משמש כפלטפורה בלבד ואין האתר יכול לקבל אחריות בקשר לפרסום המודעות.


5.3  הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה .

 


6.      סמכות עניינית לשיפוט:


6.1  בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד.


6.2   בכל מקרה בו לקוח ו/או גולש יתבע את האתר אזי שגם אם לאתר ישנם סניפים במקומות נוספים בארץ מסכים מראש הגולש או הלקוח כי התביעה ואו הדיון יתנהלו בבית המשפט המוסמך בבאר שבע בלבד !

 


גלישה נעימה,

האגודה הסטודנטיאלית

אוניברסיטת בן גוריון